Prihlásiť
  • photo01.jpg
  • photo02.png
  • photo03.jpg
  • photo04.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg

 

Stanovy občianskeho združenia

podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


Článok 1.
Základné ustanovenia.

1. Názov združenia je:
v slovenčine: Dúha nádeje o.z., v angličtine: Rainbow of Hope c.a.
2. Sídlom združenia je:
Zdravotnícka 6, 940 52 Nové Zámky
3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami v Slovenskej republike a zahraničí.
6. Nasledovné logo občianskeho združenia „Dúha nádeje“: môže byť použité výlučne v jeho mene.

Článok 2

Cieľ a činnosť.

1. Ciele:
Dlhodobé ciele novovznikajúceho občianskeho združenia „Dúha nádeje“:
a. vybudovanie "Domu na pol ceste" pre deti z detských domovov v Nitrianskom regióne,
b. vybudovanie táborového mestečka s farmou pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín,
c. vybudovanie zariadenia núdzového bývania,
d. realizovať dobrovoľnícky program.
Keďže občianske združenie je ešte len na začiatku svojej činnosti, jednotlivé ciele sa budú aktuálne meniť a dopĺňať.

2. Činnosť:
a. poskytovanie preventívnej činnosti zameranú na voľnočasové aktivity detí  a mládeže,
b. poskytovanie odborného poradenstva v oblasti možnosti využívania siete  sociálnych, zdravotníckych, výchovno-vzdelávacích a iných služieb ,
c. poskytovanie neformálneho vzdelávanie dospelých,
d. organizovanie pracovných stretnutí, kurzov, výcvikov, seminárov, programov  a realizáciu projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi občianskeho združenia,
e. podporovanie rozvoja občianskych iniciatív a aktivít,
f. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí prístupných širokej verejnosti,
g. spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, orgánmi, združeniami, verejnej správy a pod. v tuzemsku i v zahraničí pri presadzovaní cieľov občianskeho združenia.
h. získavanie odborníkov, významné osobnosti, nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie a ostatné fyzické a právnické osoby k spolupráci ,pre napĺňanie poslania a cieľov občianskeho združenia.

Stiahnite si kompletné stanovy občianskeho združenia Dúha nádeje vo formáte PDF

 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png