Prihlásiť
  • photo01.jpg
  • photo02.png
  • photo03.jpg
  • photo04.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg

Zákony

485/2008  Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, novelizovaný s účinnosťou od 1.1.2014 

36/2005    Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

561/2008  Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov; s účinnosťou od 1.1.2014.

627/2005  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 a zákona č. 468/2011 Z.z.

447/2008  Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.551/2010 Z.z., zákona č. 180/2011 Z.z. a zákona č. 468/2011 Z.z.  

305/2005  Zákon  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

417/2013  Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinný od 1.1.2014.

601/2003  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

311/2001  Zákonník práce; účinný od 1.7.2014  Zákonník práce; účinný od 1.7.2014

461/2003  Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2014

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png